Články

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1 Tieto Obchodné podmienky spoločnosti AZING s.r.o. (ďalej len „Obchodné podmienky“), určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov založených kúpnou zmluvou uzavretou medzi AZING s.r.o. (ďalej len „Predávajúcim“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „Kupujúcim“). Kupujúci, fyzická alebo právnická osoba súčasne s objednávkou akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru, alebo služby ponúkané predávajúcim. Všetky vzťahy kupujúceho a predávajúceho tu uvedené sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomnou zmluvou s kupujúcim uvedené inak. 

 

1.2 Prevádzkovateľ (predávajúci) internetového obchodu je právnická osoba AZING s.r.o. so sídlom Kimovská 2341/6, 960 01 Zvolen, IČO: 45331537, DIČ: 2022937202 zapísaná na okresnom súde Banská Bystrica. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 17427/S. Zodpovedná osoba Ing. Andrej Zelem, tel. 0948 823 693.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy sú iba tovary alebo služby výslovne uvedené v objednávke - kúpnej zmluve. Technické parametre a údaje uvádzané na www stránkach, katalógoch, prospektoch a v inej tlačenej podobe sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

3. Objednávanie  
3.1 Kupujúci objednáva tovary a služby u predávajúceho písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), faxom alebo poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú v súlade so zákonom SR č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a je akceptovaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. 
3.2 V objednávke kupujúci uvedie meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, e-mail, telefónne číslo; podnikateľ fyzická a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (v plnom rozsahu vyplnená objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 
3.3 Tieto údaje budú v zmysle zákona SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). 
3.4 Predávajúci zaevidovanú objednávku najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) potvrdí kupujúcemu registráciu objednávky, oznámi konečnú cenu, spôsob dopravy, spôsob úhrady, možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

4. Dodacie lehoty 
4.1 Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky. 
4.2 Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 24 hod. do 21 dní od dátumu potvrdenia objednávky.  
4.3 Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

5. Cena, platobné a prepravné podmienky  
5.1 Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. 
5.2 Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho č. SK68 0200 0000 0026 8761 8657.
5.3 Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + dopravné náklady a prípadne cenu dobierky.
5.4 Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky, e-shop alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou, pri osobnom odbere
b) dopravou predávajúceho (sadzba EUR/km), respektívne dohodou
c) kuriérom (zasielateľskou službou), Slovenskou poštou – cena je stanovená podľa cenníka prepravnej spoločnosti
5.5 Výšku nákladov na dopravu oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

6. Preberanie tovaru 
6.1 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
6.2 Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, poškodený obal a zničená, kupujúci je povinný so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. 
6.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu kúpy až uhradením plnej ceny dohodnutej v kúpnej zmluve na diaľku, na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv na kupujúceho, je kupujúci povinný uschovať veci na vlastné náklady zodpovedne a bezpečne. 
6.4 Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo ešte neprešlo na kupujúceho. 
6.5 Nebezpečenstvo škody na tovaroch prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy kupujúcim, spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

7. Odstúpenie od zmluvy  
7.1 Objednávku je možné stornovať do vtedy kým si ju zákazník nevyzdvihne na pošte/osobne alebo neprevezme od kuriéra.

V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok. To neplatí ak zákazník už uhradil objednávku prostredníctvom internet bankingu. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

7.2 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. 
7.3 Predmet kúpy nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetu kúpi (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 
7.4 Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. 
7.5 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov. 
7.6 Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúcim, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo službu vráti kupujúcemu podľa vopred dohodnutých podmienok a spôsobom späť. 
7.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. 
7.8 V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s odškodnením predávajúceho na kompenzáciu režijných nákladov a ušlý zisk vo výške 10% zo zmluvnej ceny za tovar, plus náhradu preukázateľných nákladov na dopravu, balenie, materiál, vrátane náhrady poškodeného obalu, straty sprievodnej dokumentácie a prác spojených s prípravou tovaru na ďalší predaj.  
7.9 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť (odstúpiť od zmluvy) ak:
a) produkt sa už nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) v čase pred dodaním sa zmenila cena dodávateľa produktu alebo
c) vystavená cena produktu bola chybná a kupujúci neakceptuje novú cenu.
7.10 Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy (pdf)

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

 

8. Alternatívne riešenie sporov 

12.1 Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení sporov. Prípadné spory medzi Internetovým obchodom a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt (info@vibrotech.sk) na Internetový obchod pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

12.2 Odkaz na európsku online platformu pre alternatívne riešenie sporov: ec.europa.eu/odr


9. Záruka a servis 
9.1 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu. 
9.2 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená v zmysle Občianskeho zákonníka na minimálne 24 mesiacov, Obchodného zákonníka na minimálne 12 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. 
9.3 Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálu a záručného listu, respektívne kópie faktúry alebo iného dokladu o zaplatení predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 
9.4 Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady výrobku. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou alebo vyššou mocou a nesprávnym zaobchádzaním. 
9.5 V prípade uplatňovania reklamácie sa vyžaduje aby kupujúci písomnou formou oznámil predávajúcemu, že daný produkt vykazuje vadu a akým spôsobom sa prejavila, pričom doba na odstránenie týchto vád je do 30 dní od dodania tovaru. 
10. Záverečné ustanovenia 
10.1 Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu predmetu kúpi (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). 
10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. 
10.3 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito „Obchodnými podmienkami“ a „Reklamačným poriadkom“ spoločnosti AZING s.r.o. a že s nimi súhlasí. 
10.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo straty vzniknuté iným spôsobom. 
10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim prípadne spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 Zb. a Občianskeho súdneho poriadku SR č. 99/1963 Zb., v znení neskorších predpisov. 
10.6 Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona SR č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákona SR č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky sa vzťah riadi slovenským právnym poriadkom, s výnimkou príslušných ustanovení Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980. 
10.7 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. 
10.8 Predávajúci a kupujúci prípadne spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 
10.9 Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1. júla 2012.

 

11. Spracovanie osobných údajov 

11.1 Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Zákazník odoslaním objednávky a kliknutím na tlačidlo oboznámil som sa s VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

 

12. Naše fakturačné údaje: 

 

Azing s.r.o.

Kimovská 2341/6 
Zvolen 960 01 

 

IČO: 45 331 537 

DIČ: 2022937202

Zapísaný na okresnom súde Banská Bystrica. Oddiel: Sro. Vložka číslo: 17427/S.

Sme platcami DPH.

 

Zodpovedná osoba:

Ing. Andrej Zelem 
0910 823 693 
info@vibrotech.sk

Menu